Hilangnya Sifat Takut Kepada Allah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallama berkata,

“Perkara yang pertama sekali diangkat daripada umat ini adalah Al-Khusyu’ (ketakutan kepada Allah) sehingga ia tidak engkau terlihat padanya ketakutan.”

Riwayat at-Tabrani, dengan isnad yang hasan, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihut-Targheeb wat-Tarheeb

Hilangnya Sifat Takut Kepada Allah