ALLAH MENJAGA SEORANG HAMBA DARI KESESATAN DENGAN ILMU

💐🌻🌷🌹 ALLAH MENJAGA SEORANG HAMBA DARI KESESATAN DENGAN ILMU

✍🏼 Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata:

«لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل»

“Fitnah (kesesatan) tidak akan membahayakan dirimu selama engkau mengetahui agamamu dengan benar, fitnah hanyalah membahayakan jika kebenaran dan kebatilan terancukan atasmu.”

📚 Fathul Bary, jilid 13 hlm. 49

🌍 Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/958803739518951424

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://telegram.me/forumsalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Advertisement
ALLAH MENJAGA SEORANG HAMBA DARI KESESATAN DENGAN ILMU

KAMUS KELOMPOK SESAT

*Asy Syeikh Zeid Bin Hadi Al Madkholi* _rohimahullah:_

🔥 *Al Hululiyyah:* Kelompok yang mengatakan bahwa Allah dimana mana, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan.

🔥 *Al Ittihadiyyah:* kelompok yang menganut pemahaman wihdatul wujud yaitu tidak ada perbedaan antara Sang Pencipta Allah subahanahu wa ta’alaa dan makhlukNya, sebagaimana penyair mereka mengatakan: Tidaklah anjing dan babi itu kecuali keduanya ini adalah Tuhan kita, dan Allah itu adalah pendeta yang sedang didalam gerejanya.

🔥 *Al Jahmiyyah:* Kelompok yang mengingkari Nama Nama dan Sifat Sifat Allah, dan mereka mendustakan Nash Al Qur’an dan sunnah.

🔥 *Al Qodariyyah:* Pengingkar takdir Allah, yang mana mereka mengatakan bahwa Allah tidak menciptkan kebaikan dan kejelekan atau Allah menciptakan kebaikan dan tidak menciptakan kejelekan.

🔥 *Ar Rofidhoh:* Kelompok yang menyelisihi kaum muslimin pada semua aspek baik secara garis besar atau dengan terperinci.

🔥 *Al jabriyyah:* Mereka yang mengatakan bahwa seorang hamba dipaksa (mereka tidak punya keinginan/pilihan melakukan sesuatu,pent) untuk melakukan kebaikan dan keburukan, seperti pohon yang ditiup angin.

🔥 *Al Murji’ah:* mereka banyak kelompok, ada dari mereka yang mengatakan kema’siatan tidak mempengaruhi keimanan sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekufuran, ada dari mereka yang mengatakan bahwa keimanan itu pengetahuan dengan hati saja, ada dari mereka yang mengatakan bahwa keimanan hanya ucapan lisan saja, ada dari mereka yang mengeluarkan amalan dari keimanan.

🔥 *Al Mu’tazilah:* Kaum yang mengatakan Al Qur’an itu makhluq, dan kekalnya ahli ma’siat dari kalangan ahli tauhid didalam neraka selama lamanya jika mereka mati dan tidak bertaubat.

🔥 *Al Musyabbihah:* Kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya seperti kaum nasrani dan kelompok kelompok bid’ah yang menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka menetapkan sifat sifat bagi Allah yang termasuk kekhususan makhluNya yang lemah.

🔥 *Al ‘Asyariyyah, Al Kullabiyyah, Al Maturidiyyah:* Mereka orang orang yang banyak menyelisihi ahlus sunnah didalam Nama Nama dan Shifat Shifat bagi Allah, dan juga bab keimanan, dan dari yang lainnya dari bab bab ilmu.

🔥 *Al Waqifah:* Mereka yang mengatakan bahwa kami tidak mengatakan Al Qur’an itu makhluq dan juga bukan makhluq.

🔥 *Al Bathiniyyah:* Mereka kaum zindiq yang tidak beriman dengan hari kiamat dan hari pembalasan amalan manusia.

🔥 *Al Qoromithoh:* Pecahan kelompok Al Albathiniyyah.

🔥 *Al Ilmaniyyah:* kelompok yang memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia, mereka menganggap yang seperti ini adalah menyesatkan manusia.

🔥 *Al Masuniyyah:* Sejelek jelek kelompok yang menjadi pembantu kaum yahudi.

🔥 *Al Mufawwidhoh:* Kelompok yang menyerahkan ma’na Sifat Sifat Allah kepada Allah, dan tafwidh ini sebagaimana kata syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah sejelek jelek bentuk Ilhad (didalam sifat Allah)

🔥 *As Shufiyyah:* Ada yang ekstrim sekali dan ada yang tidak ekstrem, yang ekstrem sekali adalah yang menganut pemahaman wihdatul wujud yaitu Allah tidak terpisah dengan makhlukNya, mereka ini pengikut Ibnu Arobi dan Ibnu Sab’in dan yang semisal dengan mereka.

🔥 *Al Khowarij:* kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar walaupun dari kalangan ahli taihid, dan mereka menganggap pelaku dosa besar kekal didalam neraka jika matia diatasnya.

🔥 *Al Qodiyaniyah:* Pengikut Ghulam Ahmad, para zindiq dan pelaku kekufuran.

📥 Dinukil dari @Berbagiilmuagama || Sumber: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=138075

📑 Alih bahasa: Abu Arifah Muhammad Bin Yahya Bahraisy

📡 Publikasi @salafybaturaja, 06 al-Muharram 1439 H/ 26 September 2017

🌐Join Channel
🌍 http://telegram.me/salafybaturaja

KAMUS KELOMPOK SESAT

TIDAK ADA KEBAIKAN PADA DUNIA YANG MEROSAK AGAMA SESEORANG

Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata:

‏الدنو من الباطل هلكة، والقول بالباطل بُعد عن الحق، ولا خير في شيء وإن كثر من الدنيا بفساد دين المرء ومروءته.

“Mendekat kepada kebathilan merupakan kebinasaan, mengucapkan kebathilan menjauh dari kebenaran, dan tidak ada kebaikan pada sesuatu dari perkara dunia walaupun banyak jika menyebabkan kerusakan agama seseorang dan kehormatannya.”

Tadzkiratul Huffazh, jilid 1 hlm. 157

Sumber || https://twitter.com/OsamaAlamri99/status/820201936184082432

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

TIDAK ADA KEBAIKAN PADA DUNIA YANG MEROSAK AGAMA SESEORANG

Siapakah Kumpulan Haddadiyyah?

Siapakah (sekte) Haddadiyyah itu? Dan kepada siapa mereka dinisbatkan?

Haddadiyyah: Mereka adalah sebuah jamaah yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Mahmud Al-Haddad.

Al-‘Allamah An-Najmi rahimahullah menjelaskan manhaj jemaah ini dengan mengatakan :

“Perlu diketahui, bahwasanya (sekte) haddadiyyah yang tampak dari perkataan mereka adalah pengkafiran hanya dengan sebab satu bid’ah.

Kerana mereka mengatakan, “Barangsiapa dari kalangan ulama yang ada padanya satu bid’ah (sahaja) maka wajib bagi kita untuk tidak mendoakan rahmat atasnya, dan tidak membaca kitab-kitabnya. Bahkan sungguh barangsiapa yang ada padanya satu bid’ah sahaja maka kitab-kitabnya wajib dibakar.”

Dan sungguh mereka telah membakar kitab Fathul Bari berdasarkan pengakuan mereka. Dan hal itu berdasarkan khabar dari orang yang tsiqah (terpercaya), (yang mana) mereka telah mengaku di hadapan orang tersebut.”

📚 Al-Fatawa Al-Jaliyyah jilid 2 : 168

Continue reading “Siapakah Kumpulan Haddadiyyah?”

Siapakah Kumpulan Haddadiyyah?

Dua Jenis Kesesatan

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah, orang yang sesat dari jalan lurus ada dua jenis; pertama, orang yang sesat dari jalan lurus sementara ia tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka kesalahan orang tersebut tidak boleh diikuti, kerana ia telah hancur, dan yang kedua orang yang sengaja menentang kebenaran dan menyelisihi orang-orang bertakwa dari generasi sebelum mereka, ialah orang yang telah sesat dalam kesesatan yang nyata dan termasuk kelompok syaitan yang terkutuk dari kalangan umat ini. Sangat wajar bagi sesiapa sahaja yang menyaksikan orang seperti kelompok ini untuk memberi peringatan keras kepada seluruh manusia agar tidak terpedaya dengan kesesatannya dan menjelaskan kepada mereka secara tegas dan lugas agar tidak ada seorang pun yang terjerumus ke dalam kebid’ahan mereka, sehingga manusia terhindar dari kehancuran.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.9

Dua Jenis Kesesatan